Ogólne warunki handlowe

1. Zakres obowiązywania

Niniejsze warunki obowiązują tylko na obszarze transakcji z przedsiębiorstwem w rozumieniu § 14 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego). W przypadku konsumentów zgodnie z § 13 BGB (kodeksu cywilnego) obowiązują przepisy ustawowe. Wszystkie nasze świadczenia i dostawy odbywają się wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami sprzedaży, chyba, że uzgodniono inne warunki pisemnie. Odmienne, przeciwne lub wykraczające poza to warunki handlowe nie są skuteczne także, jeśli nie wyrazimy wobec nich sprzeciwu w sposób wyraźny. Nasze warunki sprzedaży obowiązują także wtedy, jeśli wiedząc o przeciwnych lub innych niż nasze warunkach sprzedaży zamawiającego wykonujemy dostawy na rzecz zamawiającego bez zastrzeżeń.

2. Oferty

Nasze oferty są zawsze swobodnie wyrażane i niewiążące. Przeliczenie następuje z uwzględnieniem cen obowiązujących w dniu dostawy. Podane przez nas ceny są podawane bez podatku VAT. Podatek ten będzie rozliczany odrębnie z uwzględnieniem obowiązującej w chwili dostawy stawki podatku.

Jeśli podczas produkcji wystąpią zwiększenia cen w powiązaniu z płacami, materiałami lub pozostałymi kosztami, zastrzegamy sobie możliwość odpowiedniego podwyższenia uzgodnionych cen.

Wszystkie zlecenia wymagają dla swojej skuteczności naszego pisemnego potwierdzenia. Forma elektroniczna jest równa formie pisemnej. Wystawienie rachunku lub dostawa obowiązują jako potwierdzenie.

3. Czas dostawy

Czas dostawy jest orientacyjny i niewiążący i jest naliczany od daty potwierdzenia zlecenia. Nie obowiązuje to, jeśli w chwili potwierdzenia zlecenia nie wszystkie kwestie techniczne zostały wyjaśnione. W takim przypadku podany czas dostawy rozpoczyna się dopiero w chwili wyjaśnienia wszelkich technicznych kwestii.

Zachowanie naszego zobowiązania w zakresie dostawy zakłada terminowe i prawidłowe spełnienie obowiązku współdziałania ze strony zamawiającego. Dopuszczalne są dostawy częściowe.

O ile okoliczności, za które nie odpowiadamy, będą utrudniać realizację przyjętych zleceń, będą je opóźniać lub uniemożliwiać, będziemy uprawnieni do przesunięcia dostawy/końcówki (pozostałej) dostawy o czas trwania utrudnienia lub do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy. Opóźnienie w zakresie dostaw, za które odpowiadamy, upoważnia zamawiającego w takim przypadku do odstąpienia od umowy, jeśli dostawa nie została wykonana w wyznaczonym przez nas odpowiednim terminie dodatkowym, wynoszącym przynamniej 14 dni roboczych.

Towary na wywołanie będą odbierane przez zamawiającego, o ile nie uzgodnię to inaczej, najpóźniej w terminie 10 tygodni po dacie zamówienia. Jeśli nie ma to miejsca, po ustalonym terminie dodatkowym 2 tygodni, bez naruszenia innych praw jesteśmy uprawnieni do rozliczenia towarów na rachunku.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych zamawiającego wskutek opóźnienia podlega ograniczeniom punktu 9.

4. Wysyłka

Wysyłka ma miejsce zawsze na rachunek i ryzyko zamawiającego (Incoterms 2000 EXW odpowiedniego magazynu wyjściowego), także w przypadku dostaw bez kosztów transportu (CPT miejsce przeznaczenia). Nie zapewniamy ubezpieczenia z naszej strony.

Zwroty przesyłek będą przez nas przyjmowane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.

5. Opakowanie

Opakowanie jest rozliczane po kosztach własnych. Nie przyjmujemy materiału opakowaniowego zwrotnie, o ile jest to dopuszczalne ustawowo.

6. Zastrzeżenie własności

Zastrzegamy sobie prawa własności w zakresie dostarczonych przez nas towarów jak również przedmiotów powstałych z przetwarzania dostarczonych towarów aż do spełnienia wszelkich roszczeń przysługujących nam względem kupującego.

Przy tym wszystkie dostawy uznawane są za powiązaną transakcję dostawczą. W przypadku bieżącego rachunku obowiązuje zastrzeżona własność w zakresie zabezpieczenia należności z tytułu salda.

Jeśli towary zamawiającego będą łączone do jednego przedmiotu z innymi towarami i jeśli inny przedmiot postrzegany jest jako przedmiot główny, zamawiający będzie zobowiązany do przeniesienia na nas odpowiedniego udziału współwłasności o ile należy do niego przedmiot główny. Jeśli zamawiający odsprzedaje dostarczone towary dalej zgodnie z przeznaczeniem, ceduje już teraz należności powstałe ze zbycia dla odbiorców wraz z wszelkimi prawami dodatkowymi na nas aż do pełnego zapewnienia wszystkich naszych należności.

Z uzasadnionego powodu zamawiający na nasze żądanie będzie zobowiązany do poinformowania o cesji w przypadku kupujących będących stroną trzecią i przekazania nam niezbędnych informacji i dokumentów do dochodzenia naszych praw.

Będziemy zwalniać utrzymywane przez nas zabezpieczenia w przypadku, gdy ich wartość przekroczy kwotę zabezpieczonych należności o więcej niż łącznie 20%.

7. Płatność

Nasze rachunki będą opłacane w ciągu 14 dni od daty wystawienia rachunku i wpływu towarów z rabatem 2% lub w ciągu 30 dni w kwocie netto. Regulowanie za pomocą czeku będzie dopuszczalne tylko z zastrzeżeniem ich natychmiastowej realizacji oraz tylko w przypadku konieczności wypełnienia.

Wskutek przyjęcia czeku nie dochodzi do odsunięcia naszych należności w czasie, chyba, że uzgodniono to dodatkowo i wyraźnie. Po upływie 30 dni zastrzegamy sobie prawo do naliczenia odsetek w typowej wysokości bankowej. Jeśli wynikną, niezależnie od powodu, uzasadnione wątpliwości w zakresie wypłacalności lub wiarygodności kredytowej zamawiającego, wszystkie nasze roszczenia przysługujące względem klienta, niezależnie od powodu prawnego oraz bez naruszenia innych uzgodnień, dalszych i innych roszczeń, które nam przysługują, stają się natychmiast wymagalne. Ponadto w takim przypadku jesteśmy uprawnieni do tego, aby wstrzymać uzgodnione dostawy i świadczenia, które nie zostały jeszcze wykonane, aż do opłacenia wszelkich zaległych należności, lub też aby wykonywać te świadczenia i dostawy stopniowo w przypadku natychmiastowej płatności gotówkowej lub też aby odstąpić w całości lub częściowo od istniejących umów.

W przypadku naszych należności dopuszczalna jest kompensacja tylko z należnościami ustalonymi w sposób niepodważalny lub prawomocny. Ponadto niedopuszczalne jest dochodzenie prawa do zatrzymania ze strony kupującego w zakresie, w którym opiera się to na roszczeniach, które nie wynikają z tego samego stosunku umownego.

Inne warunki płatności muszą być uzgadniane wzajemnie na piśmie.

8. Gwarancja

a. Informacje ogólne

Zamówienia będą wykonywane zgodnie z wytycznymi zamawiającego oraz stosownie ze specyfikacją ujętą na odpowiednich rysunkach.

W przypadku dostawy wybrakowanych towarów odpowiadamy zgodnie z naszym wyborem w taki sposób, że po zwrocie towaru albo zapewniamy odszkodowanie, dokonujemy poprawek lub też wprowadzamy zapis na dobro zamawiającego. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych zamawiającego wskutek wybrakowania towarów podlega ograniczeniom punktu 9.

Towar uznaje się za prawidłowo dostarczony pod względem ilości i liczby sztuk, jeśli zamawiający w ciągu tygodnia po dostawie nie zgłosi pisemnie stwierdzonych przez niego odchyleń od treści umowy. W przypadku specjalnego wykonania zmniejszenia lub zwiększenia rzędu 10% dostaw uznawane są za zgodne z umową.

Zamawiający jest zobowiązany do natychmiastowego skontrolowania towarów po dostarczeniu pod kątem wybrakowania o ile jest to możliwe w toku zwyczajowo prowadzonej działalności, z natychmiastowym zgłoszeniem braków Berrang.

Późniejsze zastrzeżenia braków mogą być uwzględnione tylko w przypadku, gdy będzie chodzić o braki ukryte.

Roszczenia gwarancyjne będą dochodzone przez zamawiającego pisemnie z podaniem stwierdzonych braków w formie umożliwiającej ich sprawdzenie. Okres gwarancji obejmuje 12 miesięcy.

Zastosowanie i przetwarzanie towarów pozostaje wyłącznie w zakresie odpowiedzialności zamawiającego. Nasze techniczne doradztwo i opis produktów w formie pisemnej obowiązują tylko jako niewiążące wskazówki i nie zwalniają kupującego z kontroli produktów we własnym zakresie pod kątem przydatności do przewidywanego celu lub procedury.

b. Szczególny przykład zastosowania

Ponieważ firmie Berrang całe otoczenie i wymogi zakresu zastosowania nie są znane w sposób wyczerpujący wskazuje się, aby zamawiający przeprowadził wystarczające próby możliwości zastosowania swojego zamówienia orientując się na dostępnych technicznych normach.

Szczególne wymogi dotyczące kontroli jakościowej określane są przed zawarciem umowy.

Za szkody w wyniku awarii, które wynikają z nieprawidłowego zastosowania dostaw Berrang, ryzyko ponosi zamawiający.

Berrang nie podejmuje w tym zakresie żadnej odpowiedzialności a zamawiający zwalnia Berrang także z roszczeń stron trzecich o ile awarie nie wynikają z prawidłowego/ odpowiedniego zastosowania produktów.

c. Rozprzestrzenianie się wodoru

W związku z produkcją może dojść do przeniknięcia atomowego wodoru do części stalowych, wskutek czego może dochodzić do tworzenia się pęknięć indukowanych wodorem lub innych uszkodzeń powierzchniowych powodowanych wodorem. Szkody te powstają wskutek krytycznej kombinacji czynników wpływających zależnych od materiału, produkcji oraz powłoki (por. DIN 50969-1). W zakresie tworzenia się pęknięć indukowanych wodorem, aż do rozerwania narażone są wszystkie elementy stalowe wysokiej trwałości.

Chodzi tutaj o ryzyko, które aktualnie na bazie bieżącego stanu techniki nie może być wykluczone. Ryzyko szczątkowe występujące w przypadku takiego wykonania ponosi zamawiający.

Dlatego Berrang nie jest zobowiązany do dostarczania części, w przypadku których pęknięcia indukowane wodorem są wykluczone. W takim zakresie pęknięcia indukowane wodorem nie powodują powstania roszczeń gwarancyjnych lub w zakresie rękojmi. Zamawiający zwolni Berrang z roszczeń stron trzecich o ile przypadki awarii można wyjaśnić kruchością wynikającą z działania wodoru.

d. Części, w przypadku których obowiązują szczególne, techniczne warunki dostawy

Części, w przypadku których obowiązują szczególne, techniczne warunki dostawy, muszą być wyraźnie oznaczone w taki sposób w przypadku zapytania względnie zamówienia. Nie wystarczy, gdy odpowiednia wskazówka jest zamieszczona tylko na rysunku lub w ramach załączonych warunków lub w inny sposób. W takim przypadku Berrang nie przejmuje odpowiedzialności za dostawy towarów zgodnie z określonymi, technicznymi warunkami dostawy.

9. Odpowiedzialność

Jeśli nie wprowadzono w innym miejscu niniejszych warunków regulacji odnośnie odpowiedzialności, Berrang będzie tylko zgodnie z poniższymi regulacjami uprawniony do odszkodowania z tytułu szkody, która powstała po stronie zamawiającego pośrednio lub bezpośrednio wskutek wybrakowanej dostawy lub z każdego innego powodu prawnego, który można przypisać Berrang. Obowiązek odszkodowawczy zasadniczo obowiązuje, jeśli Berrang ponosi winę w przypadku spowodowanej przez siebie szkody. Jeśli roszczenia kierowane są na podstawie niezawinionej odpowiedzialności w powiązaniu z niezbywalnymi prawami, Berrang przejmuje odpowiedzialność względem zamawiającego w takim zakresie, w jaki Berrang odpowiadałby pośrednio. W zakresie wyrównania szkód między zamawiającym i Berrang zastosowanie mają zasady § 254 BGB kodeksu cywilnego. Obowiązuje to także w przypadku bezpośredniego wykorzystania po stronie Berrang. Obowiązek odszkodowawczy jest wykluczony, o ile zamawiający ze swojej strony ograniczył skutecznie odpowiedzialność względem swoich odbiorców. Przy tym zamawiający będzie się starał, aby uzgodnić ograniczenia odpowiedzialności w prawnie dopuszczalnym zakresie także na korzyść Berrang. Roszczenia w stosunku do zamawiającego są wykluczone w takim zakresie, w jakim szkoda może być przypisana temu, że zamawiający naruszył przepisy w zakresie obsługi, konserwacji oraz montażu, zastosował produkty w sposób niewłaściwy lub nieprawidłowy, postępował z produktem w sposób błędny lub wykazując zaniedbania, doszło do naturalnego zużycia lub błędnej naprawy.

W przypadku określenia wysokości roszczeń odszkodowawczych do wypełnienia przez Berrang należy uwzględnić ekonomiczne okoliczności po stronie Berrang, rodzaj, zakres oraz czas trwania stosunków, wkład w zakresie spowodowania i/ lub zawinienia zamawiającego zgodnie z § 254 BGB oraz szczególnie niekorzystną sytuację montażu części dostarczanej odpowiednio na korzyść Berrang. W szczególności świadczenia odszkodowawcze, koszty i nakłady, które ma ponosić Berrang, powinny znajdować się w odpowiednim stosunku do wartości dostarczanej części.

Odpowiedzialność Berrang- niezależnie od przyczyny prawnej- jest ograniczona do szkód, które zostały spowodowane przez Berrang lub podmioty pomocnicze w sposób celowy, rażący, niedbały lub wskutek naruszenia celu umowy, istotnych obowiązków wskutek nieznacznego zaniedbania. W przypadku naruszenia o charakterze nieznacznego zaniedbania w zakresie wypełnienia istotnych obowiązków w zakresie celu umowy odpowiedzialność Berrang jest ograniczona w zakresie wysokości do szkód typowych przy transakcjach tego typu lub do szkód, które byłyby przewidywalne najpóźniej przy rozpoczęciu naruszenia zobowiązań.

Roszczenia odszkodowawcze wg ustawy dot. odpowiedzialności za produkt, w związku z brakiem gwarancji wykonania oraz naruszeniem życia, ciała i zdrowia, pozostają nienaruszone.

Zmiana dowodu na niekorzyść Berrang nie jest związana z wcześniejszą regulacją.

10. Miejsce wypełnienia, odpowiedni sąd i stosowane prawo

Miejscem wypełnienia w przypadku płatności jest Mannheim, bez naruszenia także ewentualnych uzgodnień dotyczących bezpłatnej dostawy.

W przypadku wszelkich wzajemnych roszczeń wynikających ze stosunków handlowych uzgadnia się Mannheim jako odpowiedni sąd.

W każdym przypadku obowiązuje tylko niemieckie prawo z wyłączeniem tych norm, które wskazują na prawo zagraniczne. Stosowanie ujednoliconych ustaw w zakresie międzynarodowego zakupu przedmiotów ruchomych oraz zawarcia międzynarodowych umów zakupu odnośnie ruchomych dóbr- obie z dnia 17 lipca 1973- jak również konwencja Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 dotycząca umów międzynarodowej sprzedaży towarów, zostaje wykluczone, podobnie jak innych regulacji następczych.

11. Postanowienie końcowe

Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych warunków sprzedaży są nieskuteczne lub staną się nieskuteczne wskutek zmiany ustawy, pozostałe warunki nie zostaną naruszone. Nieskuteczne postanowienie będzie w miarę możliwości uzupełniane w taki sposób, będzie zmieniane jego znaczenie lub będzie tak interpretowane, aby wypełniało zamierzony cel ekonomiczny z uwzględnieniem sytuacji ustawowej.

Stan 10/2010